مجموعه کتاب های بسته توسعه سواد خواندن
مجموعه داستانی های از زبان حیوانات
پیشنهاد شده برای پایه اول دبستان
عزت نفس
صداقت و راستگویی
انصاف و عدالت
گذشت و مهربانی
همکاری و مشارکت
صبر و تاب آوری
مجموعه داستان های از زبان حیوانات
پیشنهاد شده برای پایه دوم دبستان
مجموعه داستان های لولوبی ها
پیشنهاد شده برای پایه سوم دبستان
صداقت و راستگویی
انصاف و عدالت
سخاوت و بخشش
رحم و دلسوزی
شجاعت و جسارت
احترام و ادب
مجموعه داستان های لولوبی ها و مانا ها
پیشنهاد شده برای پایه چهارم دبستان
وفای به عهد
سپاس و قدرشناسی
احترام و حرف شنوی
قناعت و صرفه جویی
یاری و همدلی
مجموعه داستان های مانا ها
پیشنهاد شده برای پایه پنجم دبستان
همزیستی و همسایه داری
تلاش و سخت کوشی
مشارکت و همکاری
سپاس و قدرشناسی
سخاوت و جوانمردی
صبر و تاب آوری
مجموعه داستان های احسان و عرفان
پیشنهاد شده برای پایه ششم دبستان
مسئولیت پذیری
مسئولیت اجتماعی
مشارکت و همکاری
صداقت و درستکاری
مهربانی و دوستی
تلاش و سخت کوشی