خواندن؛ یک مهارت بنیادین، همگانی و همیشگی است

این سامانه در راستای توسعه و بهبود سواد خواندن دانش‌آموزان به آموزگاران و اولیاء گرامی یاری می رساند.